“Ang nilinis ng Dios, ay huwag mong ipalagay na marumi” sa Gawa 10:15


“Ang nilinis ng Dios, ay huwag mong ipalagay na marumi” sa Gawa 10:15

by Jaymark Molo

Marahil isa ito sa paboritong gamitin para patunayan na nilinis na ng Diyos ang lahat ng karumaldumal na hayop at magbubukas para maging pagkain sa Kristiyano. Ngunit, ito nga ba talaga ang itinuturo ng pangitain ni Pedro?

Una. Ang pangitain na ito ay hindi literal, bagkus symbolical. Si Pedro mismo ay natitilihang totoo…sa kanyang sarili, kung ano ang kahulugan ng pangitaing kaniyang nakita” (v. 17, italics mine). Kung ito ay literal, hindi na sana siya mapapaisip kung ano ang kahulugan ng pangitain. Pero sa katunayan na napaisip siya sa kahulugan ng pangitain, nagpapakita lang ito na hindi mismo ang pangitain ang kahulugan, kundi ang pangitain ay may kahulugan (10:28).

Pangalawa. Ang kapansin-pansin sa pangitain ni Pedro ay hindi lamang karumaldumal ang nandoon sa “malapad na kumot” (v. 11) bagkus naroon din ang “lahat ng uri ng hayop na may apat ang paa” (v. 12), malinis at karumaldumal. Nakapagtataka ang pagtanggi ni Pedro sa alok ng Panginoon (v. 14) kung maari naman siyang pumili lang ng malilinis na hayop na nasa kumot. Nagpapatunay lang na hindi maari maging literal ang interpretasyon ng pangitain sapagkat maari naming pumili si Pedro ng malinis at ito ay kainin.

Pangatlo. Makikita lang natin ang rason sa pagtanggi ni Pedro kung titignan natin ang pagkakaiba ng “karumaldumal” at “marumi” sa talatang 14. Ang Griego ng “karumaldumal” ay akatharton. Samantalang ang “marumi” naman ay koinon. Ang huling salitang nabanggit ay hindi lumabas sa Septuagint (LXX) ng lumang tipan, itong salitang ito ay lumabas lang nung intertestamental period literature, sa 4 Maccabees 7:6. Samantalang, ang “akatharton” naman ay matatagpuan sa LXX sa Leviticus 11. Ang “akatharton” ay likas na karumaldumal sa kanyang kalagayan (“unclean by nature”). Ngunit ang “koinos” ay hindi likas na karumaldumal, ngunit kapag ito ay naisama/nahawa/naihalo sa karumaldumal (10:12) o marumi (cf. Marcos 7:2) ay maituturing itong ceremonially unclean (“defilement by association”). Sa pagkakataong ito, tinanggihan ni Pedro ang alok ng Panginoon, hindi dahil ang hayop lang na nandoon sa kumot ay karumaldumal, ngunit ito ay sa kadahilanan na ang malilinis na hayop ay nadumihan (“koinon”) sapagkat ito ay naisama/nahawa/naihalo sa mga karumaldumal na hayop.

Pang-apat. Sa Gawa 10, wala tayong mababasa na nilinis ng Panginoon ang mga hayop na karumaldumal (“akatharton”). Sa kabilang banda, ito ang ating mababasa: “Ang nilinis ng Dios, ay huwag mong ipalagay na marumi [“koinou”] (10:15).” Ang nilinis ng Panginoon ay hindi karumaldumal (“akatharton”), ngunit ang malilinis na hayop na naisama/nahawa/naihalo sa mga karumaldumal na hayop na nagresulta sa pagiging “ritually unclean” (Acts 10:15, NET Bible) nila. Kaya kahit magkaroon pa ng dual application ang pangitain, wala pa rin sa mismong pangitain (10:15) na nilinis ng Diyos ang mga karumaldumal na hayop.

Panglima. Mas lalo nating maiintindahan ang konsepto ng pagkakaiba ng karumaldumal (“akatharton”) at marumi (“koinon”) sa panananaw ng mga Hudyo sa Hentil. Sa panahon nila, “hindi matuwid sa isang taong Judio na makisama lumapit sa isang taga ibang bansa (Gawa 10:28, tignan din ang Lev. 20:24b-26).” Sapagkat itinuturing ng mga Hudyo ang kanilang mga sarili bilang malilinis na hayop at ang mga Hentil bilang karumaldumal na hayop. Ayon sa rabbinical na konsepto, ang makihalubilo ay magreresulta sakanila bilang maging marumi (“koinon”). Dito ipinakita ng Diyos ang kahulugan ng pangitain kay Pedro:” na sinomang tao’y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal (10:28).” Sa madaling sabi, tinanggal na ni Kristo ang social barrier sa pagitan ng Hudyo at Hentil!

Pang-anim. Ang nilinis ng Diyos ay tao (Gawa 10:28), hindi hayop. Namatay si Kristo para linisin ang tao at hindi hayop.

Pang-pito. Kung ito ay magiging literal, magkakaroon ng maraming problema sa pag-unawa dito: (a) Ang kumot ay binatak sa langit. Lahat ng gustong kumaen ng baboy ay maghintay munang makapunta sa langit; (b) Walang nilinis na hayop na karumaldumal na nasa labas ng kumot. Wala ring nakawala na karumaldumal na hayop sa kumot at nagsisisigaw na puwede na siyang kainin; (c) Walang hayop na nasa dagat ang nabanggit na nasa kumot, malamang at hindi sila mabubuhay doon, kaya hindi pa rin masasabing lahat ay tuluyang nilinis na.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: