“Nilinis niya ang lahat ng pagkain” sa Marcos 7:19


“Nilinis niya ang lahat ng pagkain” sa Marcos 7:19

by Jaymark Molo

Marcos 7:19: “Sapagka’t hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito’y nililinis niya ang lahat ng pagkain.”

Bagama’t ang salitang “nililinis niya ang lahat ng pagkain” ay pawang komento ni Marcos, hindi pa rin maalis sa kaisipan na kung ang baboy ay pagkain at nilinis na ito ni Hesus, bakit patuloy pa rin ang ibang pananampalataya sa pag-bawal ng pagkain ng baboy at iba pang karumaldumal?

Una. May malaking pagkakaiba sa ‘marumi’ at ‘karumaldumal’. Ang pinag-uusapan ay hindi pagkain ng mga karumaldumal (akatharton), kundi pagkain na nadumihan (koinon). Ang ‘tinapay’ (artous) ay hindi karumadumal, pero kapag ito ay kinain gamit ang kamay na marumi, ito ay marurumihan (v. 2). Ang nilinis na binabanggit sa talatang Marcos 7:19 ay pagkain na malinis ngunit nadumihan at tiyak na hindi ito pumapatungkol sa karumaldumal.

Pangalawa. Ang ginamit na salitang ‘pagkain’ (v. 19) sa orihinal na salin ay bromata. Kung ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa ‘flesh’; ang ginamit sana sa orihinal na salin ay sarx.

Pangatlo. Ang tinuligsa ni Hesus ay ang tradisyon ng matatanda sa panahon nila. Ito ay ang ceremonial ritual na paghuhugas ng kamay bago kumaen. Mas magiging malinaw ito kapag tinignan sa parallel text sa Mateo 15:1-20. Ang dietary law na matatagpuan sa Leviticus 11 at Deuteronomio 14 ay pawang utos ng Diyos at hindi kailanman itinuring bilang utos ng tao o tradisyon ng matatanda.

Pang-apat. Kung ang pinapalabas ni Hesus sa turo niya ay ang pagsasantabi sa batas pangkalusugan na matatagpuan sa Levitico 11 at Deuteronmio 14—malaki ang galit na matatanggap niya sa mga Fariseo at scriba na strikto sa mga kautusang yaon (cf. Juan 8:59; 10:30-33). Ngunit dahil sa katahimikan na naging reaksyon ng mga legalistang Fariseo at scriba, nagpapatunay lamang iba ang tinutuligsa ni Hesus sa eksenang ito.

Pang-lima. Sa Marcos 7:22 binanggit ni Hesus ang salitang kalibugan (porneia). Ito ay pumapatungkol sa iba’t-ibang klaseng sexual sins katulad nalang ng homosexuality activity. Ang nakakamangha dito, ito ay nakasulat sa Levitico 18 (cf. 1 Kor. 5). Kung ang Levitico 18 ay valid pa rin hanggang ngayon na nasa lumang tipan, ganun din ang kaso sa Levitico 11.

Pang-anim. Ang pagtangi ni Pedro na kumaen ng karumaldumal sa alok ng Panginoon ay nagpapatunay na hindi pa rin nalinis ang karumaldumal (Gawa 10:1-17). Kung tunay na nilinis ang karumaldumal sa Marcos 7:19, bakit tumanggi pa rin si Pedro ng “Hindi maari Panginoon; sapagka’t kalian ma’y hindi ako kumain ng anomang bagay na marumi at karumaldumal” (Gawa 10:14) kung ito pala ay nilinis na ng Panginoon sa Marcos 7:19?

Pang-pito. Ang pinag-uusapan lamang dito ay pagkain. Hindi kailanman itinuring ng mga Hudyo na ang karumaldumal ay pagkain. Kaya’t ang baboy bagamat nakakain ay hindi kailaman tinuring ng Biblia na pagkain. Ang pawang pagkain lamang na maituturing ng anak ng Diyos ay ang mga bagay na binigay ng Diyos bilang pagkain (cf. Gen. 1:31). Ang baboy ay hindi binigay upang maging pagkain (cf. Lev. 11 at Deut. 14). Samakatuwid, ang baboy at iba pang karumaldumal ay hindi pagkain.

Pang-walo. Bagama’t sa RSV (Revised Standard Version) ay sinasabi na (“Thus he all declared foods clean”) at sa NIV (New International Version) ay sinasabi na (“In saying this, Jesus declared all foods clean”); itong dalawang version na ito ay parehong mali ang pagkasalin. Ang salitang “he declared” (sa RSV) sa Griego ay apeggeilen at maari din na evaggelizeto. Samantalang ang salitang “Jesus declared” (sa NIV) sa Griego ito ay Iesous apeggeilen, at maari din na Iesous evaggelizeto. Ngunit sa orihinal na talatang Griego sa Marcos 7:19, ganito ang masusumpungan: “Hoti ouk eisporeuetai autou eis ten kardian all eis ten koilian, kai eis ton aphedrona ekporeuetai, katharizon panta ta bromata.” Kapansin-pansin na ang nabanggit na salita na ginamit sa RSV (“He declared”) at NIV (“Jesus declared”) ay hindi matatagpuan sa orihinal na Griego.

Pang-siyam. Sa Marcos 7:19, ang salitang “niya” na naglilinis ng pagkain, ay tumutukoy sa “kaniya” na may puso at tiyan. Walang iba kundi ang tao na kumakain. Samakatuwid, ang tao mismo na kumakain ang naglilinis ng lahat ng nadumihang malinis na pagkain na pumapasok sa tiyan. Ang dumi na kumapit sa kinaing pagkain ay inilalabas niya sa daanan ng dumi. Sa ganong paraan nililinis “niya” nag lahat ng pagkain. Ang tao at hindi si Hesus ang naglinis ng nadumihan na pagkain.

Panghuli. Ang tunay na isyu dito ay hindi yung pumapasok na nadumihan na pagkain ang tunay na nakakarumi, kundi yung lumalabas mula sa puso ng tao: “Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalalian, ang kamangmangan” ito ang dapat bigyan atensyon ng sinuman na tunay na nakakapagparumi sa tao. Si Kristo ang siyang maging laman ng puso natin para maiwasan natin ang mga maruruming bagay na ito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: